Zwolnienia chorobowe

Opublikowano: 24-05-2020

Wróć do spisu artykułów


choroba i leki


Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni. W przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży, będziesz otrzymywać go dłużej – do 270 dni.

Pracownicy przed zasiłkiem dostają wynagrodzenie chorobowe

Jeśli jesteś pracownikiem, zasiłek chorobowy przysługuje Ci od 34 dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym, a jeśli ukończyłeś 50 lat – od 15 dnia takiej niezdolności. Za okres do 33 dni choroby – albo do 14 dni choroby – w roku masz prawo do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Wynika to z art. 92 kodeksu pracy. Skrócony – 14-dniowy – okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby stosuje się od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończyłeś 50 lat.

Zwykle zasiłek otrzymuje się po 30 albo 90 dniach ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy przysługuje po tzw. okresie wyczekiwania, czyli po określonym czasie od rozpoczęcia pracy i opłacania składek. Okres ten wynosi:

 •  30 dni – jeśli jesteś pracownikiem lub osobą ubezpieczoną obowiązkowo z innego tytułu (zob. tabela na s. 2),
 •  90 dni – jeśli jesteś np. zleceniobiorcą lub przedsiębiorcą, czyli osobą, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. ,

Do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy pracy i ubezpieczenia chorobowego, czyli np. wcześniejsze okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Jest to możliwe pod warunkiem, że przerwa między nimi nie przekracza 30 dni albo – jeśli jest dłuższa – jest spowodowana urlopem wychowawczym lub bezpłatnym bądź odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Czasami zasiłek można otrzymać bez wyczekiwania

Nie zawsze musi minąć 30 albo 90 dni od rozpoczęcia pracy (i ubezpieczenia), abyś mógł uzyskać zasiłek. Przepisy przewidują sytuacje, kiedy przysługuje on wcześniej. Bez okresu wyczekiwania zasiłek przysługuje:

 • absolwentom uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia studiów lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
 •  pracownikom, którzy byli wcześniej – u innych pracodawców – zatrudnieni przez co najmniej 10 lat; dotyczy to także innych osób obowiązkowo ubezpieczonych, jeśli mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia),
 •  jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 •  posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji,
 •  funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Po zakończeniu pracy też można otrzymać zasiłek

Zasiłek generalnie przysługuje Ci, jeśli zachorowałeś w czasie pracy i ubezpieczenia, czyli np. w okresie prowadzenia własnej firmy, zatrudnienia na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia, Zasiłek chorobowy może być wypłacany maksymalnie przez 182 dni. W przypadku gruźlicy albo gdy niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży, czas jego otrzymywania jest dłuższy – może wynosić do 270 dni. 4 5 z której opłacasz składki na ubezpieczenie chorobowe. Jednak czasami otrzymasz to świadczenie, mimo że już nie pracujesz i nie jesteś ubezpieczony. Zasiłek chorobowy przysługuje Ci bowiem także wtedy, gdy zachorowałeś:

 • w czasie gdy byłeś jeszcze ubezpieczony (np. w okresie zatrudnienia, prowadzenia własnej firmy) i choroba ta nieprzerwanie trwa po ustaniu ubezpieczenia,
 •  po ustaniu ubezpieczenia (po zakończeniu pracy czy działalności gospodarczej), ale spełniasz dodatkowe warunki dotyczące okresu trwania niezdolności do pracy i daty jej powstania.

Niezdolność musi trwać bez przerwy co najmniej 30 dni i powstać:

— nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia pracy/ ustania ubezpieczenia albo

— nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia pracy/ ustania ubezpieczenia w razie choroby zakaźnej lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby

Nie otrzymasz zasiłku chorobowego za okres po zakończeniu pracy/ ustania ubezpieczenia, m.in. po rozwiązaniu umowy o pracę, gdy jesteś osobą niezdolną do pracy i:

 • masz ustalone prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy,
 • kontynuujesz działalność zarobkową lub podjąłeś taką działalność, z której jesteś albo możesz być objęty ubezpieczeniem chorobowym , albo która zapewnia Ci prawo do świadczeń z powodu choroby,
 • jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • nie nabyłeś prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, ponieważ nie przepracowałeś okresu wyczekiwania (30 albo 90 dni),
 • obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników.

W razie wypadku albo choroby zawodowej – zasiłek od razu

Jeśli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, masz prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia tej niezdolności. Świadczenie to przysługuje wówczas nie z ubezpieczenia chorobowego, lecz z wypadkowego. W takiej sytuacji przed wypłatą zasiłku nie otrzymujesz wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę. Nie obowiązuje Cię też okres wyczekiwania, czyli nie musi minąć określony okres pracy i ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku.

Okres wypłaty zasiłku jest ograniczony

Zasiłek przysługuje Ci przez okres nie dłuższy niż 182 dni, a gdy Twoja niezdolność do pracy spowodowana jest zachorowaniem na gruźlicę lub przypada w okresie ciąży – maksymalnie przez 270 dni. Czas pobierania zasiłku jest nazywany okresem zasiłkowym. Zalicza się do niego:

 • okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, niezależnie od tego, jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności do pracy,
 • okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekracza 60 dni.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Zasady udzielania urlopów

Zasady udzielania urlopów cz II

źródło https://www.zus.pl/

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Facebook
Facebook